Selasa, 05 Januari 2010

Paribasan, Bebasan, Saloka

Paribasan
unen-unen kang ajeg panganggone mawa tembung entar, ora ngandut surasa pepindhan
thuladha :
 • durung pecus keselak besus = durung sembada nanging pengene ora-ora
 • welas tanpa alis = mesakke tok ora isa ngopo-ngopo
 • ciriwanci ginawa mati = watak ora isa mari sakdurunge mati
Bebasan
unen-unen kang ajeg panganggone mawa tembung entar, ngemu surasa pepindhan
tuladha:
 • lahan karoban manis = dasar bocahe ayu kelakuane yo becik
 • ngudang siunge bethara kala = nyedaki bebaya
 • oleh itunge luput sunduke = ora jumbuh antarane itungan lan kenyataan
Saloka
unen-unen kang ajeg panganggone mawa tembung entar ngemu surasa pepindhan, nanging kang dipepindhan uwonge, banjur tembung kanggo pepindhane kewan utawa tanduran
tuladha:
 • gajah ngidak rapah = nerak guneme dhewe
 • gong lumaku tinabuh = wong kang kemudu dijaluki wuruk

kagem PAwiyatan BAsa JAwi
Akselerasi SMA N 1 Surakarta

MACAPAT

Tembang Asmaradana
 • watake: Sedih, kangen, kingkin
 • gunane: kanggo medharake rasa sedhih, kangen, mesra
 • 8i,8a,8e,8a,7a,8u,8a
Sekar Dhandhanggula
 • Watake: kanggo medharake swasana apa bae
 • gunane: kanggo medharake swasana aba bae
 • 10i,10a,8e,7u,9i,7a,6u,8a,12i,7a
Tembang Pangkur
 • watake: gagah prawira, greged
 • gunane: Paring pitutur kang mawa semangat, nggambarake tresna kang makantar-kantar, utawa swasana perang
 • 8a,11i,8u,7a,12u,8a,8i
Tembang Maskumambang
 • Watake: Susah, sedih, trenyuh, kelara-lara
 • gunane : Ngambarake rasa sedih, trenyuh, kelara-lara
 • 12i,6a,81,8a
Sekar Megatruh
 • watake: Susah,sedih, karanta-ranta. gela
 • gunane: Nggambarake rasa sedhih, karanta-ranta gela
 • 12u,8i,8u,8i,8o
Tembang Pocung
 • watake: sakpenake
 • gunane: Medharake rasa sakpenake, katon kurang temenan
 • 12u,6a,8i,12a
kagem pawiyatan Basa Jawi
Akselerasi SMAN 1 Surakarta